சிவ வாக்கியம் – 215

சிவவாக்கியர் பாடல்கள் – 215

215.ஆதியாகி யண்டாண்ட மப்புறத்து மப்புறம்

சோதியாகி நின்றிலங்கு சுருதிநாத சோமனை

போதியாமல் தம்முளே பெற்றுணர்ந்த ஞானிகள்

சாதிபேதம் என்பதொன்று சற்றுமில்லை யில்லையே.

அனைத்துக்கும் ஆதியாகவும், அண்டங்களுக்கு அப்பாலும் சோதியாக நின்றும், சுருதியுடன் கூடிய நாதலயமாகவும் விளங்கும் ஈசனாம் சோமனை, யாரும் போதிக்காமல் தனக்குள் உணர்ந்த ஞானிகள் அவனையே நினைவில் வைத்திருப்பர்; எல்லோருக்குள்ளும் அவன் இருப்பதை உணர்ந்ததால் சாதி பேதம் பார்க்காமல் ஈசனையே அனைவரிடமும் காண்பார்கள்.

சிவ வாக்கியம் – 214

சிவவாக்கியர் பாடல்கள் – 214

214.அனுத்திரண்ட கண்டமா யனைத்துபல் யோனியாய்

மனுப்பிறந் தோதிவைத்த நூலிலே மயங்குறீர்

சனிப்பதேது சாவதேது தற்பரத்தி னூடுபோய்

நினைப்பதேது நிற்பதேது நீர்நினைந்து பாருமே.

விந்து அணுக்களால் திரண்டு உருவானது உடம்பு. அகண்டத்தில் உள்ள பலவிதமான யோனிகளில் கருத்தரித்து, பலவிதமான உயிரினங்களாக வாழ்கின்றன. மனிதனின் பிறப்பும் அவ்வாறே. முன்னால் வந்தவர்கள் சொல்லி வைத்த சாற்றிறங்களைப் படித்து உள் மெய்யை உணராது மயங்குகிறீர்கள். ஆன்மா பிறப்பதோ இறப்பதோ இல்லை. ஒன்று மற்றொன்றாக மாறி வருகின்றது. நினைவாக இருப்பது எது? என்றும் நிலையாக நிற்பது எது என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.. தற்பரமாம் ஆகாயத்திற்குள்ளே நீங்கள் சென்று நினைவினில் நின்று பாருங்கள்.

சிவ வாக்கியம் – 213

சிவவாக்கியர் பாடல்கள் – 213

213.அழுக்கறத்தி னங்குளித் தழுக்கறாத மாந்தரே

அழுக்கிருந்த தவ்விட மழுக்கிலாத தெவ்விடம்.

அழுக்கிருந்த தவ்விடத் தழுக்கறுக்க வல்லிரேல்

அழுக்கிலாத சோதியோ டணுகிவாழ லாகுமே.

அழுக்குப் போகவேண்டும் என்று தினந்தினம் நீரில் குளித்தும் அழுக்கு அகலாத மனிதர்களே! மாயையாம் அழுக்கு எவ்விடத்தில் உள்ளது? அந்த அழுக்கு இல்லாத இடம் எது? மனதில் உள்ள மாயை, ஆசாபாசங்கள் முதலிய அழுக்குகளை ஒழிக்க முடியுமானால் மாசற்ற சோதியாம் ஈசனோடு சேர்ந்து வழலாம்.