சிவ வாக்கியம் – 509

சிவவாக்கியர் பாடல்கள் – 509                              ***********************************************

509.யோகசாடை காட்டுவார் வுயரவும் எழும்புவார்
வேகமாக அட்டசித்து வித்தைகற்று நெட்டுவார்
மோகம்கொண்டு மாதரின் மூத்திரப்பை சிக்கிப்பின்
பேயது பிடித்தவர்போல் பேருலகில் சாவரே.

 

அனைவரும் தம்மை இறைவனின் அவதாரம் என மதிக்க வேண்டும் என்று யோக சாடைகளையும் முத்திரைகளையும் செய்து காட்டுவார்கள். தரையிலிருந்து உயர எழுந்து அந்தரத்தில் அமர்ந்து வாக்கு சொல்லுவார். வெகு வேகமாக சித்து விளையாட்டுக்களை செய்துகாட்டி வியப்படையச் செய்வார். ஆனாலும், அந்தப்புறத்தில், மோகங் கொண்டு காம ஆசையால் சிற்றின்பத்தில் சிக்கிக் கொள்வார். உண்மை வெளி வந்தவுடன் பெண்ணாசையால் பேய் பிடித்தவர் போல அலைந்து இப்பேருலகில் சாவார்கள். ஆகையால் சித்து வித்தைகளை விலக்கி மெய்ஞான வழியில் செல்லுங்கள்.

சிவ வாக்கியம் – 508

சிவவாக்கியர் பாடல்கள் – 508                              ***********************************************

508.வாதம்செய்வேன் வெள்ளியும் பொன்மாற்றுயர்ந்த தங்கமும்
போதவே குருமுடிக்கப் பொன்பணங்கள் தாவெனச்
சாதனைசெய் தெத்திச்சொத்து தந்ததைக் கவர்ந்ததுமே
காததூரம் ஓடிச்செல்வர் காண்பது மருமையே.

 

எனக்கு இரும்பைத் தங்கமாக்கும் இரசவாத வித்தை தெரியும். வெள்ளியும் பத்தரை மாற்றுத் தங்கமும் செய்யக் குரு என்னும் இரசாயனம் செய்ய இத்தனை நாள் ஆகும்; அதற்கு இத்தனை பணம் செலவாகும்; அதைத் தந்தால் உங்களை இந்த உலகத்திலேயே பெரிய செல்வந்தன் ஆக்குவேன் என ஆசை காட்டி, எத்தாகப் பேசி, உங்களை ஏமாற்றி உங்களின் சொத்துக்களை வாங்கிக்கொண்டு வெகுதூரம் ஓடி மறைந்து விடுவார்கள். அவர்களைத் திரும்பவும் காண்பது என்பது குதிரைக் கொம்புதான். ஆகவே, பேராசையால் போலி சித்தர்களை நம்பி மோசம் போகாதீர்கள்.

சிவ வாக்கியம் – 507

சிவவாக்கியர் பாடல்கள் – 507                              ***********************************************

507.நேசமுற்றுப் பூசைசெய்து நீறுபூசிச் சந்தனம்
வாசமோ டணிந்துநெற்றி மைதிலர்த மிட்டுமே
மோசம்பொய் புனைசுருட்டு முற்றிலும்செய் மூடர்காள்
வேசரிகளம் புரண்டவெண் ணீறாகும் மேனியே.

 

உடல் நிறைய விபூதியையும் சந்தனத்தையும் பூசிக்கொண்டு, நெற்றியில் கண்மையினால் கறுப்புத் திலகமிட்டு, ஈசன் மீது மட்டற்ற நேசமுடையவர் போல் நடித்து, அன்றாடம் பூசைகள் செய்து, மற்றவர் மதிக்க, பெரிய பக்தராக வேடமிட்டு, மோசம் பொய் புனைசுருட்டு போன்ற அத்தனை கள்ளத்தனத்தையும் செய்து வாழ்ந்து வரும் மூடர்களே! இதன் விளைவு என்ன தெரியுமா? போர்க்களத்தில் வெட்டுப்பட்டு இரண வேதனையால் புரளும் குதிரையைப் போல் உங்கள் உடம்பில் இரண வேதனைகள் உண்டாகி, விராட்டி எரிந்து சாம்பலாவதைப் போல் உங்கள் உடலும் எரிந்து சாம்பலாகும்.