Tag Archives: எண்

20.எண்ணும் எழுத்தும்

எண்ணென்பது – நாம் எண்ணும் எண்ணங்களும்,(ஆங்கிலத்தில் நம்பரும்)

எழுத்தெனப்படுவது –

“அகரமுதல் நகர இறுவாய் முப்பஃது என்ப
சார்ந்துவரன் மரபின் மூன்றலங் கடையே” – தொல்காப்பியம்.

பீஜங்களெனப்படும் மூலவெழுத்தென்பான் யோகி.

ஒன்று :

ஆண்டவன், அறிவு, முக்தி,

இரண்டு :

செல்வம் – கல்வி, பொருள்
அறம் – இல்லறம், துறவறம்
தோற்றம் – சரம், அசரம்
வினை – நல்வினை, தீவினை
பிறப்பு – இம்மை, மறுமை

மூன்று :

புரம் – பொன்மதில், வெள்ளி மதில், இருப்பு மதில்

பலை(காய்) – கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய்

கடுகம்(மருந்து) – சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி

தானம் –

உத்தம தானம் –

தரும வழியில் வந்த பொருளை மனமடங்கி,மகிழ்ந்து தாழ்ந்து கொடுத்தல்.

மத்திம தானம் –

அங்கம் குறைந்தவர்களுக்கும், பெண்களுக்கும், வறியவர்க்கும் அளிப்பது

அதம தானம் –

அன்பு, புகழ், கண்ணோட்டம், அச்சம், கைமாறு, இன்னும் மற்ற காரணங்களுக்காக் அளிப்பது.

குணம் –

சாத்துவீகம் –

ஞானம், தவம், மெய்ம்மை, மேன்மை, அருளுடமை, ஐம்புலனடக்கல்

இராசம் –

தானம்,தவம்,மெய்ம்மை,தருமம் பேணல்,ஞானம்,கல்வி,கேள்வி

தாமதம் –

பேருண்டி,ஒடுங்கல்,சோம்பல், காமம், நீதிகேடு, நித்திரை, மறதி, தணியாக் கோபம், வஞ்சம்.

உயிர்த்தீ – உதராக்கினி, காமாக்கினி, கோபாக்கினி.

மொழி – பழித்தல், புகழ்தல், மெய்கூறல்.

சுடர் – சூரியன், சந்திரன், அக்கினி.

குற்றங்கள் – காமம், வெகுளி, மயக்கம்.

உலகம் – பூமி, அந்தரம், சுவர்க்கம்.

தொழில் – படைத்தல், காத்தல், அழித்தல்.

காலம் – இறந்த காலம், எதிர் காலம், நிகழ் காலம்.

பொறி – வாக்கு, காயம், மனம்.

பிறப்பு – உம்மை, இம்மை, மறுமை.

பாவபுண்ணிய பழக்கங்கள் – செய்தல், செய்வித்தல், உடன்படல்.

நாடிகள் – வாத, பித்த, சிலேத்துமம்.

நான்கு :

உபாயங்கள் – சாமம், பேதம், தானம், தண்டம்.

புண்ணிய தோற்றம் – தவம், ஒழுக்கம், கொடை, கல்வி.

பெண்டிர் குணம் – அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு.

ஆடவர் குணம் – அறிவு, நிறை, ஓர்ப்பு, கடைப்பிடி

இழிச்சொல் – குறளை, பொய், கடுஞ்சொல், பயனிலசொலல்.

கதி – தேவர், மானுடர், விலங்கு, நரகர்.

ஐந்து :

துரக கதி – மல்லகதி, மயூரகதி, வானரகதி, வல்லியகதி, சரகதி.

உணவு – கடித்தல், நக்கல், பருகல், விழுங்கல், சுவைத்தல்.

பூதங்கள் – நிலம், நீர், காற்று, தீ, ஆகாயம்.

வேள்விகள் – தேவயாகம், பிரமயாகம், பூதயாகம், பிதிர்யாகம், மானுடயாகம்.

தொழில்கள் – எண்ணல், எழுதுதல், இலைகிள்ளல், மலர்தொடுத்தல், யாழ் வாசித்தல்.

அவத்தைகள் – சாகிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம்.

வினாக்கள் – அறியான் வினாவல், அறிவொப்புக்காண்டல், ஐயந்தீர்தல், அவனறிவுதான் கோடல், மெய்யவற்க்குக் காட்டல்.

கர்ம இந்திரியங்கள் – வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபஸ்த்தம் (உபத்தம்).

கர்ம இந்திரிய விடயங்கள் – வசனம், கர்மம், கமனம், விசர்ஜனம், ஆநந்தம்.

ஞான இந்திரியங்கள் – துவக்கு, சக்ஷு, சுரோத்திரம், ஜிஹ்வை, ஆக்கிராணம்.

தன் மாத்திரைகள் – சப்த, பரிச, ரூப, ரச, கந்தம்.

அந்தக் கரணங்கள் – மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், உள்ளம்.

வாயுக்கள் – பிராணண், அபானன், வியனன், உதானன், சமானன்.

உப வயுக்கள் – நாகன், கூர்மன், க்ருகரன், தேவதத்தன், தநஞ்சயன்(தனஞ்சயன்).

ஆச்ரயங்கள் – அமராச்சரயம், விபஜனாச்ரயம், ஜலாச்ரயம், மலாச்ரயம், சுக்கிலாச்ரயம்.

கோசங்கள் – அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விக்ஞானமயம், ஆநந்தமயம்.

ஆறு :

வேதாங்கம் : சிட்சை, கற்பம், வியாகரணம், நிருத்தம், சந்தோவிசிதம், சோதிடம்.

உட்பகைகள் : காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மாற்சரியம்.

புறச்சமயங்கள் : உலோகாதயம், பெளத்தம், ஆருகதம், மீமாஞ்சம், மாயாவாதம், பாஞ்சராத்திரம்.

அகச்சமயங்கள் : சைவம், பாசுபதம், மாவிரதம், காளாமுகம், வாமம், வைரவம்.

ஏழு :

நாட்டுக்கு வரும் குற்றங்கள் : விட்டில், தொட்டியர், பன்றி, கள்வர், அவமழை, யானை, கிளி.

முனிவர் : அகத்தியன், புலத்தியன், அங்கிரா, கெளதமன், வசிட்டன்,
காசிபன்,மார்க்கண்டன்.

நரகம் : கூடசாலம், இரெளரவம், கும்பிபாகம், பூதி, அள்ளல், செந்து, மகாபூதி.

கீழுலகம் : அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், இரசாதலம், மகாதலம், பாதால(ள)ம்.

மேலுலகம் : பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம்,மகாலோகம், சனலோகம், தவலோகம், சத்தியலோகம்.

கடல் : உப்புக்கடல், கறுப்பஞ்சாற்றுக் கடல், மதுக் கடல், நெய்க்கடல்,
தயிற்க் கடல், பாற்க் கடல், சுத்த நீர்க் கடல்.

திரைகள் :
கருப்பு – மாயா சக்தி
நீலத்திரை – கிரியா சக்தி
பச்சை – பரா சக்தி
சிவப்பு – இச்சா சக்தி
பொன்வண்ணம் – ஞான சக்தி
வெண்மை – ஆதி சக்தி
கலப்பு – சிற்சக்தி

பிறப்பு :
ஐந்து மாதம் வரை – குழவிப் பருவம்.
அவயவங்கள் உற்பத்திக் காலம்.
பிண்டம் வெளிப்பட்ட காலம்.
குழந்தைப் பருவம்.
பாலப் பருவம்.
குமரப் பருவம்.
முதுமைப் பருவம்.

இதில் சூட்சமப் பிறப்பு 7 :
சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, சாக்கிரத்தில் சொப்பனம்,
சாக்கிரத்தில்சுழுத்தி, சொப்பனத்தில் சொப்பனம், சொப்பனத்தில் சுழுத்தி.

காரணப் பிறப்பு – மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களெல்லாம்

தாதுக்கள் : இரதம், உதிரம், எலும்பு, தோல், இறைச்சி, மூளை, சுக்கிலமாகிய விந்து.

எட்டு :

சித்திகள் : அணிமா, மகிமா, கரிமா, இலகிமா, பிராத்தி, பிராகாமியம்,
ஈசத்துவம், வசித்துவம்.

யோகாங்கம் : இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம்,
தியானம், தாரணை, சமாதி.

தருமாங்கம் : அறமையப் படாமை, விருப்பமின்மை, வெறுப்பின்மை, மயக்கமின்மை, பழியை நீக்கல், அழிந்தோரை நிலை நிறுத்தல், அறுசமயத்தோர்க்கு அன்பு, அறம் விளக்கல்.

மெய்ப்பரிசம் : தட்டல், பற்றல், தடவல், தீண்டல், குத்தல், வெட்டல், கட்டல், ஊன்றல்.

உடற்குறை : குறள், செவிடு, மூங்கை, கூன், மருள்(அலி), குருடு, மா(விலங்கு உறுப்புடையது),உறுப்பில்லாப் பிண்டம் (ஊனமுற்றது).

ஒன்பது :

தாரணை : நாம தாரணை,மாயா தாரணை,வச்சிர தாரணை, சித்திர தாரணை, சத்த தாரணை, வத்து தாரணை, சதுரங்க தாரணை, செய்யுள் தாரணை, எண்பொருட்டாரணை(நினைவு,குறைவு ஆகிய).

பெரியோருக்குச் செய்யும் புண்ணியம் : எதிர்கொளல், பணிதல், ஆசனத்திருத்தல், கால் கழுவல், அருச்சித்தல், தூபங்காட்டல், தீபங்காட்டல், துதித்தல், அமுதூட்டல்.

மேற்க்கண்டவற்றிற்கு நூலாதாரம் என் அப்பன் அபுதுல் காதிரு (காதில்+இரு) பாச்சா, என் பெரியப்பன் சிதம்பரம் இராமலிங்கம், என் பாட்டன் தணிகை பிரான் முகமது சாலிகு அவர்களின் கூற்றுக்கள்.

மேற்க்கண்டவற்றிற்கு நூலாதாரம் என் அப்பன் அபுதுல் காதிரு (காதில்+இரு) பாச்சா, என் பெரியப்பன் சிதம்பரம் இராமலிங்கம், என் பாட்டன் தணிகை பிரான் முகமது சாலிகு அவர்களின் கூற்றுக்கள்.