Tag Archives: வாசி

ஞான வெட்டியான் 1500 – 36

ஞான வெட்டியான் 1500 – 36
##############################

தத்துவ உற்பத்தி
##################

36.ஒளிவெளி மதிதாண்டி சிவசிவ
………ஒன்பது வாசலுங் கட்டறுத்து
தெளியவும் பொறிபுலனும் சிக்கறுத்துச்
………சிந்தைய கற்றி மனதொருப்படுத்திப்
பொழியவு மமிர்தரசம் பொசிக்கவின்பம்
………பூசிக்கப்பூசிக்க ஞானம் பூரணமதாய்
சுழிதனி லெழுந்ததொரு வாசியெனும்
………சோதியைக் கண்டவனும் நான்காணும்.

வெளியில் உள்ள ஒளியையும், மதியையும் தாண்டி ஒன்பது வாசல்களையும் கடந்து தெளிவாகிய போத நிலை அடையவும், மாயையில் சிக்கியுள்ள ஐம்பொறிகளையும் ஐம்புலன்களையும் சிக்கறுத்து, மனத்தை ஒடுக்கி, அமிர்தம் உண்ண, ஞானம் பூரணமாய் சுழியில் எழுந்த ஒரு வாசி என்கிற சோதியைக் கண்டவனும் நானேயாவேன்.

ஞான வெட்டியான் 1500 – 33

ஞான வெட்டியான் 1500 – 33
##############################

தத்துவ உற்பத்தி
##################

33.அறுந்ததுநூல் பிணைக்கும் சிவசிவ
………அச்செனும் பாவமது கண்டமட்டும்
சிறந்ததுநூல் பிணைக்கும் சிவசிவ
………சித்திரச் சாம்புவ னான்காணும்
பரந்தபஞ் சதுநூலாம் இழைபிசகா
………பறைநூ லதுபஞ்ச வர்ணமதாய்
நிரந்தர விசிதமெனும் சிவசிவ
………நிட்டைதனில் மிகுந்த நிர்மலன் காண்.

அச்சு – உடல்
பாவம் – இயக்கம்
மிகுதல் – பூரித்தல்

பரந்து விரிக்கப்பட்ட பஞ்சு இழை பிசகாத நூலாகும். உள்ளே உடலியக்கம் கண்டு அங்கு அறுந்த நூலாம் வாசியைப் பிணைப்பேன். இஞ்ஞனம் உடலினுள் உயிர்மூச்சைப் பிணைக்கின்ற சாம்புவன் (சுடலை காப்போன், வெட்டியான்) நானேயாவேன். அழிவற்ற விபூதி நிட்டையில் பூரித்து நிலைத்து நிற்பவன் நான் தான் காணும்.

 

ஞான வெட்டியான் 1500 – 28

ஞான வெட்டியான் 1500 – 28
###############################

தத்துவ உற்பத்தி
##################

28.மூலமுதலறிந்து சிவசிவ முத்திதருஞ்சுழிமுனையறிந்து
பாலமுந்தாண்டியப்பால் பரிபூரண பானுமதியமிர்தபானமுண்டு
சீலமுநிறைந்துநின்ற மூலமணி திருமாலின்பொற்கமலச்செயலறிந்து
ஞானமுங்கடந்துநின்ற உயர்குல ஞானவெட்டியான் நான்காணும்..

மூலாதாரத்தையும் அதன் மூலத்தையும் அறிந்து (எண்ணப்) பிறப்பு அறுக்கும் முத்தியைக் கொடுக்கும் சுழிமுனை அறிந்து உணர்ந்து, பாலத்தைத் தாண்டி, அப்பால் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் சூரியசந்திர அமிர்தத்தை உண்டு, நல்ல சூக்கும அறிவு மிகு மூலமணியாம் திருமாலின் திருவடிச் செயல் என்ன என உணர்ந்து, ஞான நிலை தாண்டி நிற்கும் உயர்குலத்தவனாம் ஞானவெட்டியான் நான், காணீர்.

சுழிமுனை

பார்க்குஞ் சுழுமுனை காணாரேயது மூக்கு நுனியென்றறியாரே

மூக்கு நுனியே சுழுமுனை.

நண்பர் ஒருவரின் வினாக்களும் நாம் ஈந்த விளக்கமும்:

//’புருவநடுவிற்குப் பொருள் நடுநாடி‘ ‘சுழுமுனைஎன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அல்லவா?//

திருமூலர் ஞானம் – 84
******************************
சுழிசுழி யேகாச் சுழிமுனை யாகும்
வழிவழி யிதுவே வழிதுறை யாகும்

மேலேயேக புருவநடு, சுழிமுனை ஆகிய இரண்டு வழியாகும். நடுநாடி தண்டமேயாகும். தண்டம் வழியேறிப் பிடரிவழி பாய்ந்து மூலத்தமர் குடைந்தால் கபாலம் திறக்கலாம். ஆக நடுநாடியும் வழியே.

//வாசி என்பதை சுழுமுனைஎன்ற பொருளில் யார் பயன்படுத்துகிறார்கள்?//

மேவுவதோர் மனத்தாலே தவமுமாச்சு
வேதாந்த நாதாந்த மிரண்டுமாச்சு
கூவுவதோர் சொல்லடர்ந்த விடமுமாச்சு
குண்டலியாள் ஞானசக்தி மனையுமாச்சு
பூவுவதோர் வாசியென்ற மலருமாச்சு
புருவமையம் நின்றசுழிக் கதலியாச்சு
நாவுவதோர் கலைக்ஞான மநேகநூற்கள்
நால்வேத மாறுசாஸ் திரமுமாச்சே.”

(சுப்பிரமணியர் சுத்த ஞானம் – 100)

வாசி என்றால் சுவாசம் எனக் கூறுதலும் உண்டு. வாசிக் குதிரை ஏறிப் பயணித்தல் என்பதன் சரியான பொருள் மனம் அடங்கிய நிலையில் நினைவால் பயணித்தல் ஆகும்.

முந்நாடி(முன்னாடி) ஒடுங்குமிடம் சுடர்க்கம்ப உச்சியாம் சுழுமுனை. அதுவே மனம்.

பாலம்

ஆக்கினைக்கு மேல் எட்டு விரல் தூரத்திலிருக்கும் ஆயிரத்தெட்டிதழ் தாமரையை அடைய, வாசியைத் தமருக்குள் (துளைக்குள்) புகுத்தினால் நெறுப்பு ஆற்றுக்கு மேலுள்ள மயிர்ப்பாலம் காணலாம்.

வேண்டுகோள்